Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

 

Εργολάβου για ανέγερση κτιρίων

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του εργολάβου και των προστιθέντων του για ανέγερση κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων.

 
 

Περισσότερα

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των προστιθέντων του, για ζημιές (Σωμ.Βλάβες/Θάνατος ή/και Υλικές Ζημιές), που τυχόν προξενηθούν σε Τρίτους κατά την διάρκεια εργασιών ανέγερσης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του.

Ιατρού

Ασφαλιστική κάλυψη για την εκ του νόμου απορρέουσα Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ιατρού από λάθη ή παραλείψεις.

 
 

Περισσότερα

Καλύπτεται η εκ του νόμου απορρέουσα επαγγελματική αστική ευθύνη ιατρού για ατυχήματα που τυχόν προξενήσει σε Τρίτους από υπαιτιότητα του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της ειδικότητάς του και αφορούν συμβάντα που έλαβαν χώρα μετά την έναρξη της ασφάλισης και δηλώθηκαν μέσα στη διάρκεια ισχύος της. Η κάλυψη επεκτείνεται και για την ευθύνη του ιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέραν της ειδικότητας του.

Φαρμακοποιού

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σε περιπτώσεις λανθασμένης πώλησης φαρμάκων ή λανθασμένης παρασκευής φαρμάκων.

 
 

Περισσότερα

Καλύπτεται η εκ του νόμου απορρέουσα αστική ευθύνη του φαρμακοποιού έναντι των πελατών του, για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς, συνεπεία λανθασμένης πώλησης φαρμάκων ή λανθασμένης παρασκευής φαρμάκων. Η κάλυψη επεκτείνεται και για την ευθύνη του ιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέραν της ειδικότητας του.

Ξενοδοχείων

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα συμβούν σε τρίτους από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

 

Περισσότερα

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των προστιθέντων του, για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που τυχόν προξενηθούν σε Τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από τη χρήση & λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του. Η κάλυψη επεκτείνεται και για την ευθύνη του ιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέραν της ειδικότητας του.

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις  καθώς και οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας